ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

บทความ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

บทความ

สศค.ออกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ออกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่กำหนดแนบท้ายประกาศตามรูปแบบเอกสารที่กำหนดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเอกสารแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและเอกสารแนบท้ายตามรูปแบบที่กำหนดใหม่นั้นจะบังคับใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ และประสงค์จะใช้แผนการดำเนินธุรกิจที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งความจำนงยื่นแผนการดำเนินธุรกิจตามแบบที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้มายังสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
นอกจากนี้ ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฉบับดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด) โดยเพิ่มเติมเอกสารประกอบคำขออนุญาต ในส่วนของแบบรับรองคุณสมบัติผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งปรับปรุงรอบระยะเวลาการส่งรายงาน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ส่งรายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ปรับปรุงได้ที่ https://1359.go.th/picodoc/ และสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้ว และใบคำขออนุญาตอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นประสงค์จะขอเปลี่ยนเอกสารในส่วนของแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้เอกสารที่ปรับปรุงใหม่ ท่านสามารถดำเนินการได้โดยจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้ที่
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิต ชั้น 4 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. สายด่วน 1359

pico-thailand แหล่งเงินทุน กู้เงิน เงินด่วน กู้ง่าย อนุมัติไว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-746-8888,095-414-2345