ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด อยู่ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย วัตถุประสงค์สำคัญคือป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้เป็นหนี้นอกระบบซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้าที่ได้กู้เงินไปแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งจำนวนบัญชีและภาระหนี้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะพบปัญหาสำคัญๆ ที่ต้องแก้ไขด้วยตนเองในเบื้องต้น และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยแก้ไข ซึ่งก็ได้รับผลดีมาได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้น และได้พบกับปัญหาใหม่ได้แก่ผลกระทบจากเชื้อระบาดไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ ผู้ที่ได้รับผลโดยตรงคือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ รายย่อย และลูกค้า บุคคลทั่วไป ซึ่งสมาคมพิโกไฟแนนซ์มีความเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเรียนเสนอมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม ตามรายรายละเอียดแต่ละเรื่องดังนี้
ข้อ 1.พิจารณาปรับเปลี่ยน แบบฟอร์มรายขอแยกข้อมูลรายงานสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส กลุ่มให้บุคคลธรรมดากู้ และให้บุคคลค้ำประกันซึ่งถ้าพิจารณาตามคุณสมบัติข้อมูลสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ (นาโนไฟแนนซ์) ควบคุมกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ถือว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันซึ่งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ พิโกพลัสน่าจะเข้าลักษณะเดียวกัน กับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ และการติดตามข้อมูลแก้ปัญหาต่อไป เสนอให้แยกสินเชื่อประเภทนี้ไปอยู่ใน ช่องอื่นๆ ของแบบรายงานแล้วแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 2.พิจารณาให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใจฝ่ายเดียว จะลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส ให้คิดอัตราเดียวกันคือไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี และในแต่ละรายที่ขอกู้ทั้ง 2 วงเงินให้ใช้สัญญาฉบับเดียวรวมกันได้ด้วยแต่เดิม สินเชื่อรายย่อยพิโกไฟแนนซ์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจะคิดอัตราร้อยละ 36ต่อปี และถ้ากู้เกินกว่านี้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะคิดส่วนที่เกิน 50,000บาท อัตราร้อยละ 28 บาทต่อปี และจัดทำสัญญาแยกเป็น 2 สัญญาตามประเภทสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัสซึ่งเป็นการยุ่งยากและต้นทุนสูงกว่า ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากกับผู้ปฏิบัติและในสายตาผู้ขอสินเชื่อ จึงเรียนเสนอขอแก้ไขดังนี้ ขอลดอัตราดอกเบี้ยพิโกไฟแนนซ์จากเดิมร้อยละ 36 ต่อปีเป็นร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวเดียวกันกับสินเชื่อพิโกพลัสปัจจุบันคิดร้อยละ 28 ต่อไป ทั้งนี้ขอพิจารณาให้จัดทำสัญญาร่วมกันสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส ทั้งหมดนี้เป็นความประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับที่จะต้องการสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่เหนือกว่ารายอื่นๆ ในตลาดการแข่งขันในตลาดพื้นที่นั้นๆ การแก้ข้อระเบียบต่าง ๆ ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ได้ดอกเบี้ยตามที่ประกาศไว้แล้วนั้น
ข้อ 3.ต้องการขอความอนุเคราะห์จัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินของภาครัฐหรือเอกชนเพิ่มเติมมากกว่า 1 สถาบัน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ และขอขยายประเภทสินเชื่อที่จะมาใช้เงินทุน ประเภทเงินกู้ผ่อนชำระระยะยาว วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และขอระยะเวลาการใช้เงินตามสัญญาแต่ละประเภทไม่น้อย 3 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจให้กับลูกหนี้กู้ยืมไปแต่ละสัญญาไม่ต่ำกว่า 3 ปี เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีช่องทางการหาเงินทุนมาให้ลูกหนี้กู้จากญาติพี่น้อง และเงินออมของตนเองและจากธนาคารออมสินเพียงแห่งเดียวที่เป็นสถาบันการเงิน และปัจจุบันธนาคารออมสินได้ยกเลิก เอ็มโอยู (MOU) กับสมาคมฯ ไปแล้ว
ยิ่งในช่วงนี้ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือในรูปเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูและการผ่อนปรนผ่อนผันการชำระหนี้จะทำให้เงินหมุนเข้าระบบน้อยกว่าเดิมแต่ด้วยผู้ประกอบการใช้เงินตัวเองลงทุนมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และที่สำคัญสุดจะได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่คนกลุ่มนี้ไม่มีเอกสารทางการเงินรายได้ไม่แน่นอน รายได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ อาชีพที่ไม่แน่นอน หาเช้ากินค่ำ ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินได้อยู่แล้ว กลุ่มจุลเอสเอ็มอี (ชายขอบ) ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าเป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจฐานราก แต่ด้วยการอยู่นอกระบบมานาน ทำให้ขาดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินจากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กลุ่มชายขอบมีไม่ต่ำกว่า 700,000 ถึง 1,000,000 ราย กลุ่มนี้อาจเรียกได้ว่า “ตกสำรวจ’’

URL :

2021-10-08 11:53:32

pico-thailand แหล่งเงินทุน กู้เงิน เงินด่วน กู้ง่าย อนุมัติไว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-746-8888,095-414-2345